GENEL TICARET KURALLARI

1. Genel Ticaret Kurallarının Geçerli Alanları, Genel Olarak

Nun Overland GmbH tarafından üretilen hizmetler Genel Ticaret Kuralları içinde tanımlanmıştır. İtiraz veya sözleşmeye taraf olan kişi ya da kuruluşların yazılı ihbarları ile her türlü değişiklikler, bahse konu olan sözleşme için geçerli olmak üzere mümkündür. Müşterilerle sürekli düzenli çalışma halinde (süregelen ticari ilişkilerde) Genel Ticaret Kurallarının geçerli olduğu, işbiliğinin başlaması ile birlikte kabul edilmiştir.
Taşımacılık için (AÖSp) Avusturya genel Taşımacılık kuralları ve ticari mallar için genel taşımacılık tarifeleri geçerli olup, her ikisinin de elimizde mevcut olan güncel haline rücu edilir. Bahsi geçen Genel Ticari Kurallara karşı uyuşmazlık halinde AÖSP’nin kural ve kanunlarına atfen işlem yapılır.

2. Teklif, Taşıma Siparişi ve Gizlilik Kuralları

Nun Overland’ın verdiği tekliflerde içeriğine istinaden, tekliflerin anlaşma tarihine kadar geçerli olan döviz kurları, yasal tarifeler ve maliyet kalemleri vs bazında olduğunun yanısıra, hangi taşıma aracının kullanılacağı, transit yolların veya armatör ya da havayolu kuruluşlarının kullanılacağı belirtilmektedir. Nun Overland ayrıca, verdiği teklifte kullanılacağını taahhüt ettiği taşıma aracından başka bir taşıma şekil veya aracını, nihai sonucu etkilemeyecek şekilde ve kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde kullanma hakkını saklı tutar. Tarafımızdan kullanıma sunulan taşıma araçlarının, herhangi bir engel olmaksızın uygunluğu taahhüdümüz altındadır. Nun Overland GmbH tarafından verilmiş olan taşıma teklifleri, kabul edilip onaylanıncaya kadar olası zorunlu değişikliklere açıktır ve onay anında Nun Overland GmbH tarafından tekrar ileriye dönük olarak teyit edilmelidir. Onaylanmamış teklifler ikinci bir teklif ile geçerliliğini yitirirler. Anlaşmazlık ve itiraz hallerinin hukuk mantığında mutlaka yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sipariş talimatı esnasında bildirilmeyen ve Nun Overland’ın maliyetini artıran anlaşmaya aykırılıklar ve değişiklikler fatura tutarına yansıtılır. Aynı şartlar süre bitiminden sonra verilmiş sipariş talimatları için de geçerlidir.
Fiyat tekliflerinin gizliliği ve üçüncü şahısların eline geçmemesi esası baştan taraflarca kabul edilmiş sayılmaktadır. Her türlü şekilde yazılı iznimiz olmaksızın üçüncü şahıslara iletilmesi yasaktır.
Nun Overland GmbH tarafından sunulmuş olan teklifler, normal ölçü ve ağırlıklara sahip, uluslararası taşıma standartlarında ambalajlanmış, elleçlemeye uygun ticari mallar için geçerlidir ve Hava-, Kara- ve Denizyolu ile parsiyel veya komple bazda taşınmaya uygun mallar oldukları varsayılmaktadır. Bu şartların dışına çıkan mallarda, istisnai olarak ağırlığa veya ebatlara bakılarak şartlar yeniden değerlendirilir.

3. Taşınacak mallar, taşıma ve Tehikeli Maddeler

Nun Overland Gmbh hiç bir şekilde malın yüklenme, boşaltılması ya da elleçlenmesi veya istiflenmesi ile sorumlu değildir. Bu görevler anlaşma yapılan muhatabın isteği ile ve ödemesi karşılığında kendisi için tarafımızdan yapılmaktadır. Karayolu taşımalarında, yükleme ve boşaltma opersyonları ile ithalat ve ihracat gümrük işlemlerinin tarafımızdan yapılması bir zorunluluktur.
Müşteri tarafından yapılan yüklemelerde ve aracın mühürlenip kapatıldığı durumlarda, ambalaj zayıflığı veya yük emniyetinin eksik yapılmasından veya hiç yapılmamasından doğacak zarar ve hasarlardan kuruluşumuz sorumlu değildir.
Her çeşit yükleme aracı, buna konteynerler de dahildir, temiz ve geldiği gibi sağlam bir şekilde geri iade veya terk edilmelidir. Konteynerde veya herhangi bir taşıma aracında meydana gelebilecek olası hasarlar, geriye yönelik olarak değerlendirilen herhangi bir sigorta kapsamında değildir.
Taşıma araçlarının kendi ağırlıkları, taşınabilir ağırlığa dahildir. İade edilmeyen veya hasarlı olarak iade edilen taşıma araçlarında yenisinin değeri baz alınarak rücu işlemi yapılır.
BMU örgütünün ambalajlar hakkında belirlediği yükümlülüklerimiz uyarınca, ambalajların değiştirilmesi, imha veya iade edilmesi, toplanması veya geri dönüşüme sunulması ancak muhatap tarafından talimat verilmesi ve tarifeler nezdinde ücretlendirilmesi ile mümkündür.
Transit süre, gümrükler ve tarifeler vb veriler üzerindeki harici bilgilendirme ve varsayımlar bağlayıcı değildir. Nun Overland tarafından yazılı teyit verilmedikçe hiç bir rezervasyon ve rezervasyon bilgisi, ödeme bilgileri ve sorumluluklar bağlayıcılık teşkil etmezler. Bunun yanısıra Nun Overland GmbH transit süreler için kesin bir garanti vermemekte ve fiks terminler içinde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Hasar hallerinde ödemeler, üçüncü şahıslara rücu hakkımızın korunmuş olması prensibinde gerçekleşmekte olup, ihbar edilmeleri halinde ödeneceği anlamını taşımamaktadır. Tehlikeli sınıfa giren malların taşınması, önceden anlaşmasının yapılmış olması şartına bağlı olup, yasal zorunluluk olan evrak, döküman ve sertifikaların ibrazı ile mümkündür. Tehlikeli sınıfa giren malzemelerin sevkedilmesi, yönetmeliğe uygun şekilde ambalajlanıp uyarı etiketleri ile donatılması ve evraklandırılması tamamen göndericisinin sorumluluğundadır.Tehlikeli sınıfa giren bir malın (ADR-malı) taşımasında muhatap ADR-GGBG hükümleri uyarınca aynı zamanda da malın göndericisinin kendisidir ve malın taşıyıcıya devri ADR/RID/IMCO yönetmeliği uyarınca detaylı ve açıklamalı talimat gerekmektedir.

4. Bedeller, Diğer Maliyetler ve Gümrükler

Teklife baz oluşturan maliyetlerin hesabı, teklif talebinde bulunan müşterinin verdiği bilgi ve açıklamalar doğrultusunda yapılmıştır. Taşıma talimatının fiiliyata dönüşmesi ile birlikte, olası gereklilik hallerinde veya maliyetlerin, verilen bilgilerle örtüşmemesi nedeniyle yükseleceği durumu ortaya çıkarsa, Nun Overland GmbH‘nın yükleme yerinde gözlem ve sapmaları tespit etme ve dolayısıyle fiyat değişikliği talep etme hakkı mahfuzdur. Verilen taşıma fiyatlarında, normal şartlar altında oluşması beklenen tüm maliyetler göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, teklifte özellikle ve üstüne basılarak vurgulanmadığı hallerde, nakliye sigorta primleri, çıkış ve varış ülkesindeki gümrükleme hizmetleri, gümrük vergi ve harçları, tüm resmi giderler, konşimento ve konsolosluk masrafları, bekleme ve depolama ücretleri, numune alma ve verme ücretleri gibi önceden bilinmeyen giderler ve son anda ortaya çıkan yakıt, ayakbastı ücretleri ve otoban ücretleri gibi Nun Overland’ın hata ve kusurundan kaynaklanmayan maliyet farklarından Nun Overland sorumlu değildir.
Taşıma öncesi, taşınacak mala ait, muhatap tarafından verilmiş olan malın ağırlığı, ölçüleri ve çeşitli özelliklerinde değişiklik tespit edilmesi durumunda, Nun Overland GmbH‘nın aradaki maliyet farkını navlun ücretine yansıtma hakkı saklıdır. Keza taşıma hizmeti süresince, ilk istenilenden farklı olarak ilave hizmetler istenmesi ve bu hizmetlerin ek masraf doğurması halinde de Nun Overland GmbH aradaki farkı muhataptan talep edebilir.
Farklı bir şekilde sözleşmede tanımlanmadığı sürece, yabancı para cinsinden anlaşılan hizmetlerin yürürlükteki para birimine çevrilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır :
Gemi kuru armatör tarafından, geminin kalkış/varışından önce 10 günlük ortalama olarak hesaplanır. Havayolu taşımalarında ise, varış havalimanına iniş günündeki güncel döviz kuru baz alınarak hesaplama yapılır. Deniz-, Hava- ve Karayolu taşeronlarının ilan ettikleri olası fiyat artırım ve indirimleri Nun Overland GmbH tarafından muhataba iletilir. Keza artan otoban giderleri de yürürlüğe girdiği tarih itbariyle navlun ücretlerine yansıtılır.

5. Sigortalar

Taşıyıcı sıfatıyle Nun Overland GmbH muhatabı için SVS/RVS sigortası düzenlemek ve poliçesini tanzim etmek zorundadır. Muhatap isterse bu sigortadan muaf olabilir. Bu talep yazılı olarak Nun Overland GmbH’ya iletilmelidir. Mal bedelinin (sigortaya tabi bedel) beyan edilmediği taşımalarda, mal bedeli Nun Overland GmbH tarafından tahmini olarak hesaplanır ve bu tahmine göre sigorta ödenir. Nakliye sigortaları ise yazılı talimata istinaden Nun Overland GmbH tarafından yaptırılır.
Depo sigortaları için ise Avusturya Genel Taşıma Hükümleri (AÖSp) mevzuatına bakılmasını önermekteyiz.

6. Taahhütlerin yerine getirilememesi

Taahhüdün yerine getirilememesinden doğan zarar ziyan talepleri ve özellikle cezai şartların Nun Overland’a rücu hakkı doğurması, ancak bunların önceden sözleşme şartlarında açık ifadelerle değinilmiş olması halinde mümkündür. Bu gecikmelerden doğan talepler, Nun Overland GmbH’nin ihmal ve kusurunun olmadığı hallerde kapanmış addedilir. Muhatabın taahhüdün yerine getirilemediği iddiası ancak belirli bir zaman tanınmasından sonra geçerli olarak kabul edilir. Hasar giderimleri ve bedeni zarar halleri dışındaki tazmin talepleri tamamen veya kısmen limitler dahilinde mesuliyet sigortaları tarafından karşılanırlar.
Muhatap tarafından tahhütlerin yerine getirilmediği hallerde, Nun Overland GmbH ilgili ZinsRAG2002 birimlerinin yasayla belirlediği yıllık asgari % 8 ve % 10‘ geçmeyecek şekilde hesaplanan faiz ve faizin faizini, yasanın belirlediği ihbar ve uyarıları yaptıktan sonra olası diğer gider ve masrafları ile birlikte muhataptan talep edebilir.

7. Sözleşmenin iptali

Muhatabın sözleşmeyi iptali, muhatabın yazılı ve önem arzeden açıklamasının akabinde, ve Nun Overland GmbH’nın süre uzatımına rağmen taahhüdünü yerine getirmemesi ya da üçüncü bir kuruluştan yardım almaması halinde mümkündür. Bir taşıma siparişinin gerçekleştirilişi esnasında, önceden bilinmeyen zorlukların ve engellerin ortaya çıkması halinde ya da üçüncü şahıslara ciddi maddi kayıplar verileceği gerçeğinin ortaya çıkması halinde, Nun Overland GmbH derhal sözleşmeyi feshederek taahhüdünden imtinaya veya oluşan engel ve zorlukların muhatap tarafından ortadan kaldırılmasına kadar geçecek sürede bekleme hakkına sahiptir ya da süre uzatımı talebinde bulunabilir veya sözleşmede zikredilen son sürenin uzatılmasını isteyebilir.
Böyle bir durumda Nun Overland GmbH iş erteleme veya süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, o güne kadar yaptığı hizmetlerin karşılığını sözleşmenin şekline bağlı olmaksızın muhataptan talep edebilir. Nun Overland’ın kaybettiği zaman da parasal ifadesiyle götürü olarak muhataba fatura edilir. Nun Overland GmbH sözleşmenin fesih tarihine kadar yapmış olduğu hizmetlerin bedelini talep ederek sözleşmeyi feshedebilir.

8. Sözleşme taraflarının sorumlulukları

Nun Overland GmbH taahhüdünü yerine getirirken, kendisinin veya görevlendirdiği taşeronların ağır kusur veya ihmalinden kaynaklanan bütün zarar ve ziyandan direk olarak sorumludur. Hafif kusurdan sorumlu değildir.
Nun Overland GmbH tesadüfi veya terör hareketlerinin muhataba veya üçüncü kişilere vereceği zarar ziyandan veya bunların sonucunda oluşacak gelir kaybı veya faizden sorumlu tutulamaz. Keza olası kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin maliyetlerinden sorumlu değildir.

Muhatap tarafından görevlendirilmiş olan gözlemci, puantör, istihbaratçı vs benzer personel taahüt edenin taşeronu olarak kabul edilmezler. Keza, muhatap ya da gerçekte ustabaşı, şantiye şefi, vardiya amiri vs gibi personel de Nun Overland GmbH’nın taşeronu değildirler. Nun Overland GmbH‘nın operasyonları esnasında bu gibi muhatap personelini bilgilendirme ve açıklama yapma sorumluluğu yazılı talep olmadığı müddetçe yoktur.

Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, muhatap hiç bir şekilde sözleşme şartlarına atfen fiyat indirme talebinde bulunamaz. Muhatap taahhüt edene eksikliklerin giderilmesi için süre tanımakla yükümlüdür. Hafif kusurlarda hiç bir şekilde rehin veya hasar tazmin talebinde bulunamaz. Aynı şartlar eksiklik zarar ve ziyanları ile üçüncü şahısların korunması hükümleri için de geçerlidir.

Taahhüt eden, sözleşme taraflarına karşı seçme hakkı tanımakla yükümlüdür. Nun Overland’ın hasar verme riskleri, gene Nun Overland tarafından limitleri belirlenebilecek mesuliyet sigortaları ile teminat altına aldırabilir. Bu şekilde devredilen riskler sözleşme dışı riskleri de teminat altına almaktadırlar. Bu limitler dahilinde, sözleşme kapsamında tayin edilmiş olan taşeronlar ile işin ifası için görevlendirilmiş diğer iş gücünün olası riskleri de teminat kapsamına girmektedir.

Muhatap Nun Overland GmbH’dan kaynaklanan zarar ve ziyanını gecikmeksizin yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Takipeden üç iş günü içinde de hasar dosyasını tamamlayarak ilgili birimlere ulaştırmakla yükümlüdür. Dışarıdan görülemeyen hasarlar ise, taşımanın ve teslimatın bitiş tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde ihbar edilmek zorundadır. Aksi hallerde reklamasyon ve hasar bildirimleri kabul edilmemektedir.

Karayolu nakliye sorumluluğunda ise CMR konvansiyonel hükümleri geçerlidir. Burada limit beher kilo için 8,33 SZR’dir. Günlük çevrim kurları ise Avusturya Merkez Bankası tarafından ilan edilmektedir.
Havayolu sevkiyatları için, konşimentonun arka yüzünde yazılı şartlar, Denizyolu yüklemeleri için ise, gene konşimentonun arka yüzündeki yazılı şartlar geçerlidir.

9. Ödemeler, Uyuşmazlık Halleri

Nun Overland tarafından düzenlenmiş olan faturaların, aksi yazılı olarak sözleşmede belirlenmemiş ise, müşteri tarafından teslim alındığında defaten ödenmesi gerekmektedir. Kısmi veya tamamına mahsuben iade fatura anlaşmaya bağlı olarak değerlendirilmektedir ve ihbarsız kabul edilmemektedir Ödeme ve sorumluluk noktası Leibnitz olup keza uyuşmazlık halinde, Avusturya Kanunları nezdinde Leibnitz mahkemeleri selahiyettardır.